วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดให้กับอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลเกษม ตำบลกุดยาลวน ตำบลเป้า ตำบลนาสะไม ตำบลถ้าแข้ ตำบลหนองเต่า และตำบลคอนสาย รวม 84 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านกับสุขภาพและขยายผลผ่านการอ่านไปสู่ชุมชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งรวี โชติพันธ์ กำนันตำบลเกษม เป็นประธานในพิธีเปิด นายญาณพล พันธ์คำ ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

                       <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
      วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2559 เพื่อปลูกจิตสำนึกและพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสุข ณ วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี โดยมี นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน

<<<<<<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>>>

     วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้และทราบถึงวิธีการใช้และตระหนักถึงคุณค่าเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล


<<<<<<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>


วันที่ 9 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุขให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล รุ่นที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 อำเภอตระการพืชผล 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน. อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการจัดการศึกษาของ กศน.ในยุคปัจจุบันและการใช้ Application Echo English" เพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กศน.จากนั้นวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลบรรยายเรื่อง "การกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง