วันที่ 31 กรกฎาคม 2561คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมแข่งทักษะวิชาการตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน แข่งทักษะวิชาการนักศึกษา กศน.และตลาดนัดอาชีพ (ทำได้ขายเป็น) กลุ่มศูนย์ กศน.อุบลราชธานี 2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะวิชาการ เปิดโลกทัศน์ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง ทวีชัย ศรีลับศรี, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

              <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>

    วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชน นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก 
นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด 
ครั้งนี้ นายอดิศักดิ์ คำภีระ ผอ.กศน. อำเภอตระการพืชผล 
ได้เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้าอบรม ณ 
บ้านเอ็นอ้า หมู่ 2 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
                                         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
     ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาเศษฐกิจดิจิทัล 
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล
หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy) 
เพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ ดิจิทัลทั้ง 9 หัวข้อ พร้อมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการขายของออนไลน์ ที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป
ณ กศน.ตำบลทั้ง 23 ตำบล ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล 
และมีการติดตามนิเทศโครงการ จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้กำลังใจและพบปะผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
      วันที่ 27 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 รุ่นที่ 1/2 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ ความสำคัญของการอ่าน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน เทคนิคการจดบันทึก และการเข้าใช้ห้องสมุดประชาชน โดยผู้เรียนได้รับฟังบรรยายและทำกิจกรรมควบคู่กันไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

                     <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>