วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่นที่ 1/2
ซึ่งจัดเป็น 3 โซน ดังนี้ 
โซนที่ 1 ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผลเป็นประธานในพิธีเปิด นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู (ค.ศ.1) กล่าวรายงาน ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล 
โซนที่ 2 ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้รับเกียรติจาก นายบรรจง นาโพนงาม นายก อบต.กุศกร เป็นประธานในพิธีเปิด 
นายสุรกิจ กมุทชาติ ประธานโซนที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน
โซนที่ 3 ประกอบด้วย 7 ตำบล ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งระวี โซติพันธ์ กำนันตำบลเกษมเป็นประธานในพิธีเปิด 
นายกัลยาวีย์ ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการเรียนรู้ รายวิชาต่างๆ และเป็นการปรับพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม

         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>