ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดทักษะการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล จำนวน 120 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ที่เป็นคณะดำเนินงาน จำนวน 48 คน

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

                             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>