วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2/3 เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ฐาน ประกอบไปด้วย 1.การเลี้ยงไส้เดือนดิน 2.การเลี้ยงไก่ 3.พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล 4.การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล ,กศน.ตำบลกุศกร ,ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเกษม

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 4 คน
         
 
                   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>