วันที่ 5 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษา โดยมี นายสมร หอมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุศกรเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรกิจ กมุทชาติ ประธานโซนที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการจัดโครงการในรุ่นที่ 2/3 ประกอบด้วยตำบลกุศกร ตำบลโคกจาน ตำบลสะพือ ตำบลตระการ ตำบลโนนกุง ตำบลตากแดด ตำบลท่าหลวง และตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา รวมทั้งหมดจำนวน 8 ตำบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และวางแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละตำบล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของตำบลและมีคุณภาพ ณ วัดโพธิ์สระปทุม ตำบลกุศกร
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

                                       <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>