วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการอบรมรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก 
การป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมรักการอ่าน ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล รุ่นที่ 2/3 โดยมีนายสมร หอมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุศกร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครฯเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันยาเสพติดรวมไปถึงเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการอ่าน ณ วัดโพธิ์สระปทุม ตำบลกุศกร
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที

                  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>