วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมที่พึงมีในการดำเนินชีวิต พระวิทยากรโดย ดร.พระครูวินัยธรฉัตรชัย สุรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สระปทุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี นางกัลยาวีย์ ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 3 คน

                        <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>