วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู ค.ศ.1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ ความสำคัญของการอ่าน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน เทคนิคการจดบันทึก และการเข้าใช้ห้องสมุดประชาชน โดยผู้เรียนได้รับฟังบรรยายและทำกิจกรรมควบคู่กันไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

                           <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>