วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้คณะครูผู้นิเทศ ประกอบด้วย 1.นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู 2.นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาฯ 
3.นางสาวกมลชนก คณาบุตร ครูอาสาฯ ลงพื้นที่นิเทศงานการจัดการเรียนการสอน งาน กศน.ตำบล และติดตามงานการศึกษาต่อเนื่อง ในพื้นที่ ตำบลเซเป็ด ตำบลนาพิน ตำบลกุศกร ตำบลกระเดียน และตำบลบ้านแดง เพื่อมอบแนวทางในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ และแนวทางการพัฒนางาน กศน. ให้ยั่งยืน
ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และรองเท้า