ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน ให้กับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ทั้ง 23 ตำบล เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 483 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล อำเภอตระการพืชผล ทั้ง 23 ตำบล ทั้งนี้นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้ นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู ค.ศ.1 และคณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประกอบด้วย นายมนูญ สุวรรณกูฏ นางกัลรวีย์ ฉิมวิเศษเดชกุล และนางสาวกมลชนก คณาบุตร เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม

                  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>