ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่นที่ 4639/อบ.123 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล จำนวน 50 คน ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ ในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่น เข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป โดยมีนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู ค.ศ.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางนิตยา สุภาษร ผอ.กศน.อำเภอนาตาล กล่าวคำแถลงสภากาดไทย และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ได้รับความอนุเคราะห์สื่อและอุปกรณ์ จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาติไทย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กศน.อำเภอนาตาล กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่ กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร และ กศน.อำเภอวารินชำราบ

ในภาพอาจจะมี 1 คน

                      
 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>