วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู ค.ศ.1 พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอตระการพืชผลทั้ง 23 ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ข และครู ค หลักสูตรการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการโปรโมทสินค้าตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทวีชัย ศรีลับศรี ผอ.กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรจาก กศน.โซน อบ.2 ประกอบด้วย กศน.อำเภอตระการพืชผล กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น กศน.อำเภอเขมราฐ กศน.อำเภอนาตาล และกศน.อำเภอโพธิ์ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ในภาพอาจจะมี 6 คน

         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>