กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการอบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต้นแบบ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 6 ฐาน คือ ฐานกระถางปูนปั้น ฐานการเพาะเห็ดนางฟ้า- เห็ดนางรม ฐานระบบน้ำหยด ฐานการปลูกผักลอยฟ้า ฐานการทำฮอร์โมนชนิดต่างๆ และฐานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปและบุคคลต้นแบบทั้ง 23 ตำบล รวม 184 คน การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน วันแรก 12 ตำบล วันที่สอง 11 ตำบล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู คศ.1 เป็นประธานในพิธีเปิด นาง สุจิตรา ยุทธกิจ ครู กศน.ตำบล ในนามตัวแทนคณะผู้จัดโครงการฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ