วันที่ 22-23 เมษายน 2562 พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯและครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอตระการพืชผล รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ กลุ่มศูนย์ กศน.อบ.3 ประกอบด้วย 1.นางสุขุมาน พาสว่าง ประธานกรรมการ 2.นางลาวรรณ พรหมวงศ์ กรรมการ 3.นายเฉลิมพล อ่อนละออ กรรมการ 4.นายประจักษ์ศิษฎฺ์ นาสารีย์ กรรมการ 5.นายเทวัญ จันทเขต กรรมการ โดยมี.. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ กรรมการและเลขานุการ และนางวรรณพร นธะสนธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งนี้มีพนักงานราชการ รับการประเมินจำนวน 26 คน (ครู กศน.ตำบล 23 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 3 คน)>

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

           <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>