วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการ “ก้าวสู่โลกกว้างทางการศึกษา” ภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่ออีกทั้งเป็นการสร้างแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ครั้งนี้ได้มีการขับร้องเพลงมาร์ช กศน.อุบลราชธานี ก่อนพิธีเปิดเพื่อสร้างความภาคภูมิใจความรักศรัทธาในองค์กรแสดงออกถึงพลังในการดำเนินงาน จากนั้นประกอบพิธีเปิดโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมได้บรรยายพิเศษเรื่อง การดำเนินชีวิต วิธีคิดแห่งความสำเร็จ และประธานในพิธีได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 230 คน ณ ค่ายศูนย์การเรียน กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

                               <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>