วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการ “ก้าวสู่โลกกว้างทางการศึกษา” ภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ เข้าใจถึงการเรียนการสอนของหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครั้งนี้ได้มีการขับร้องเพลงมาร์ช กศน.อุบลราชธานี ก่อนพิธีเปิดเพื่อสร้างความภาคภูมิใจความรักศรัทธาในองค์กรแสดงออกถึงพลังในการดำเนินงาน จากนั้นประกอบพิธีเปิดโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินชีวิต วิธีคิดแห่งความสำเร็จ” มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 230 คน ณ ค่ายศูนย์การเรียน กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

                                 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>