วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการอบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 184 คน มีความรู้ความเข้าใจในการปรับ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้สอดคลองกับการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง โดยมีฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ ฐานการทำหัวอาหารไก่พันธุ์ไข่ ฐานการทำเกลือแร่สำหรับสัตว์เลี้ยง ฐานการทำหัวอาหารปลานิล และฐานการปรับปรุงบำรุงดิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนตารมย์ บ้านดอนหมู ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ เป็นประธานในพิธี นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชน

             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>