วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล (กลุ่มโซนที่ 1 ตำบลขุหลุ กระเดียน บ้านแดง คำเจริญ เซเป็ด ขามเปี้ยและตำบลไหล่ทุ่ง) จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ให้กับนักศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักศึกาาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 100 คน โดยมี นางสาวกมลชนก คณาบุตร ครูอาสาสมัครฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดโครงการกิจกรรมจาก นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ ครั้งนี้ผู้ตรวจเยี่ยมได้พบปะกับคณะนักศึกษาและบรรยายพิเศษให้ข้อคิด ในการปฏิบัติตนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ ค่ายเรียนรู้ กศน.อำเภอตระการพืชผล             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>