วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล (กลุ่มโซนที่ 2 ตำบลกุศกร โคกจาน ตระการ ตากแดด โนนกุง ท่าหลวง สะพือและตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา) จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ให้กับนักศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 103 คน โดยมี นายศักดา เปลี่ยวจิตร์ ปลัด อบต.กุศกร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายจีรสิทธิ แสงทอง ประธานโซน 2 กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดโครงการกิจกรรมจาก นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ และได้พบปะกับคณะนักศึกษาและบรรยายพิเศษให้ข้อคิด ในการปฏิบัติตนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคณะครูได้แจกแสตมป์ความดี ให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม อบต.กุศกร อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>