วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล (กลุ่มโซนที่ 3 ตำบลเกษม ตำบลกุดยาลวน ตำบลเป้า ตำบลถ้ำแข้ ตำบลนาสะไมตำบลคอนสายและตำบลหนองเต่า) จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ให้กับนักศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 102 คน โดยมี นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสมจิตย์ กิ่งแดง ครู กศน.ตำบล กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดโครงการกิจกรรมจาก นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ และได้พบปะกับคณะนักศึกษาและบรรยายพิเศษให้ข้อคิด ในการปฏิบัติตนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคณะครูได้แจกแสตมป์ความดี ให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>