>> วันที่ 14 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล (กลุ่มโซนที่ 2 ตำบลุศกร ตำบลโคกจาน ตำบลตากแดด ตำบลตระการ ตำบลโนนกุง ตำบลท่าหลวง ตำบลสะพือ และตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา) จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน ประพฤติตนตามวิถีประชาธิปไตย ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 237 คน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายก อบต.ตากแดด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวีระพันธ์ ไม้น้อย กำนันตำบลตากแดด กล่าวรายงาน
??ซึ่งกิจกรรมวันนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษจาก...
พระอาจารย์นิคง จันทสาโร รักษาการเจ้าคณะตำบลตากแดด ในหัวข้อ การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
นายสมหมาย ธิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดดบรรยายหัวข้อการเป็นจิตอาสา และการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นพลเมืองดี
และนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล บรรยายเรื่อง การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน และประพฤติตนตามวิถีประชาธิปไตย 
??ในการอบรมครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรและคณะครู ทำให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านป่าแต้ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>