ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการค่ายสัมมนาวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอตระการพืชผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะการวางแผนชีวิตและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผลเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อทักษะการคิด วิธีคิดแห่งความสำเร็จ นางสาวนรากร เฟื่องบุญ ครู กศน.ตำบลกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

        

    <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>