กศน.อำเภอตระการพืชผล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
? ระดับประถมศึกษา
? ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
? ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
---------
??เอกสารการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
2. สำเนาทะบียนบ้าน 1 แผ่น
3. สำเนาวุฒิเดิม 1 แผ่น
4.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 แผ่น
5. สำเนาบัตร +ทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา
อย่างละ 1 แผ่น
 สนใจสมัครได้ที่ กศน.อำเภอตระการพืชผล

#สมัครเรียน #กศน.#ออนไลน์ได้แล้วครับตามลิ้งเลยครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgV3hXY1kOWwI1h6_FCw7ZBXErJh4dvLEvgGj0XH_vGZ6Oiw/viewform