วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ:พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษา กศน. รุ่นที่ 1/2 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษา พัฒนาตนเอง เห็นประโยชน์ และความสำคัญของการอ่าน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ โดยมีนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง:การอ่านกับการพัฒนาชีวิต นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ตำบลขุหลุ คำเจริญ เซเป็ด กระเดียน ไหล่ทุ่ง นาพิน ขามเปี้ย บ้านแดง เป้า หนองเต่า นาสะไม จำนวน120 คน ณ ห้องประชุม ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล(ประกาศ)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

                <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>