ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค 60 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล โดยในวันที่ 17-18 พ.ค.60 กลุ่มโซน A และ กลุ่มโซน B ณ . ห้องประชุมสัตยาบัน สำนักงานพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 วันที่ 19 พ.ค.60 กลุ่มโซน C ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ซึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการฯในครั้งนี้ได้รับเกีรติจากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

                <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>