วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดให้กับอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลเกษม ตำบลกุดยาลวน ตำบลเป้า ตำบลนาสะไม ตำบลถ้าแข้ ตำบลหนองเต่า และตำบลคอนสาย รวม 84 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านกับสุขภาพและขยายผลผ่านการอ่านไปสู่ชุมชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งรวี โชติพันธ์ กำนันตำบลเกษม เป็นประธานในพิธีเปิด นายญาณพล พันธ์คำ ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

                       <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>