วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชน นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก 
นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด 
ครั้งนี้ นายอดิศักดิ์ คำภีระ ผอ.กศน. อำเภอตระการพืชผล 
ได้เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้าอบรม ณ 
บ้านเอ็นอ้า หมู่ 2 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
                                         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>