วันที่ 13 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ทั้ง 23 ตำบล เพื่อทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการศึกษา ทำการประสานและบูรณาการความร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>