วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรายวิชาที่ทำการสอนมี 4รายวิชา คือวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสัตยาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

                  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>