วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริย ธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา เพื่อพบปะและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาพร้อมคณะครู อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อภาคีเครือข่ายในชุมชน ซึ่งจัดการอบรมครั้งนี้ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 จัดอบรมในพื้นที่กลุ่มโซนตำบลแบ่งออกเป็น 2 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ 3และจุดที่ 4 ดังนี้
จุดที่ 3 ห้องประชุม อบต.ตำบลโคกจาน จำนวน 3ตำบล
จุดที่ 4 ห้องประชุม อบต.ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา จำนวน 4 ตำบล รวมทั้งหมด 7 ตำบล

ในภาพอาจจะมี 4 คน

         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>