ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาและแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกภาวะผู้นำ และเกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับเกรียติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินชีวิต และการพัฒนาตนเอง ณ ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม

          <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>