วันที่ 6 กันยายน 2560 กศน. อำเภอตระการพืชผล นำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และระหว่างการเดินทางยังถือโอกาสแวะเยี่ยมชมวิมานพญาแถน(พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

                        <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>