วันที่ 27 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมกับ กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ "อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน" ปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนและวางแผนกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ให้กับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอตตะการพืชผลและอำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน 143คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเถอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด
นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคนิคการอ่านและการอ่านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต"จากนั้นนายทวีชัย สีลับสี ผอ.กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอ่านและการขับเคลื่อนการอ่านสู่พื้นที่ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ในภาพอาจจะมี 3 คน
<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>