วันที่ 7 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการอ่าน “นครแห่งการอ่าน ตระการโมเดล”โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ในนามตัวแทนผู้จัดโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบการส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชน 
2.เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอ่าน รักการอ่าน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นมหานครการอ่าน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
และได้รับเกียรติจากนายประกอบ กุลบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการอ่าน ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเอาะ ตำบลเกษมซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และบุคลากรจากชุมชน บ้านหนองเอาะ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล นิทรรศการและรถโมมายเคลื่อนที่จากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับความร่วมมือด้วยดี จากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล หน่วยงานราชการ โรงเรียนในเขตอำเภอตระการพืชผล รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในครั้งนี้ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
 <<<<<<<<<<<ภาพกิกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>