วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2559 เพื่อปลูกจิตสำนึกและพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสุข ณ วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี โดยมี นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน

<<<<<<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>>>