ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันบนพื้นฐานความพอเพียงและเรียนรู้แนวทางการเกษตรแบบพอเพียงโดยแบ่งฐานเรียนรู้เป็น 4 ฐานคือ 
1.ฐานการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
2.ฐานการเพาะต้นดาวเรือง
3.ฐานการทำสารไล่แมลงจากพืช
4.ฐานการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในการการเปิดโครงการฯ นางทองใส จันทบิล ครูชำนาญการ กศน.อำเภอตระการพืชผล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น 2 วัน
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และ สนามบาสเก็ตบอล

                   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>