นายอดิศักดิ์  คัมภีระ
ผู้อำนวยการ

นางทองใส  จันทบิล
                                                                                                            ครูชำนาญการ

                                                                                                            
                                        นายวีระพงษ์  โพธิ์ทอง                                  นายมนูญ  สุวรรณกูฏ                                         นางกัลรวีย์  ฉิมวิเศษเดชกุล         
                                        ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                              ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                    ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน